Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawnicze Koło Naukowe Doktorantów SWPS

Grupa kierunków: prawne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Działalność Koła ma na celu: - pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu nauk prawnych, - upowszechnianie osiągnięć naukowych członków Koła, - wspieranie ich w realizacji projektów badawczych, - doskonalenie warsztatu naukowego, - a także współpracę z innymi kołami naukowymi i organizacjami działającymi w ramach Uczelni oraz z organizacjami o zbieżnym profilu działania z regionu, kraju i zagranicy. Doktoranci realizują swe cele poprzez: - stałe zebrania swych członków, - funkcjonowanie w ramach Koła wyodrębnionych Zespołów Problemowych, - uczestnictwo członków Koła w projektach naukowo-badawczych, - organizowanie lub współudział w organizacji, - a także uczestnictwo oraz aktywny udział członków Koła w odczytach, debatach, wykładach, seminariach, warsztatach, konferencjach oraz innych podobnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym.
Polityka Prywatności